นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

dr.sutat.jpg

plap.jpg

sukanya.jpg

thaweesak.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นางสุกัญญา ปวงนิยม

นายทวีศักดิ์ วัดอุดม

นายสำราญ เจริญผล

นายโกศล กลิ่นมาลี

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

นายแพทยเชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี

   

รก.นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ ด้านบริการทาง
วิชาการ

       

 

 

 

 

 

 

นายวิชัย ปิ่นประชานันท์

 

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

 

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านแหลม

 

สาธารณสุข
อำเภอท่ายาง

 

 

นายโกศล กลิ่นมาลี

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางสิริญา ฉิมพาลี

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

นายทวีศักดิ์  วัดอุดม

นางไพรัตน์ มณีสะอาด

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

 

นพ.ชุมพล  เดชะอำไพ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

พญ.อรวรรณ  ตะเวทิพงศ

นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

 


นายสวาท  ฉิมพาลี

นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายสุขประเสริฐ ทับสี