นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

dr.sutat.jpg

plap.jpg

thaweesak.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์   ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นายทวีศักดิ์ วัดอุดม

นายสำราญ เจริญผล

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี

นายโกศล กลิ่นมาลี

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางสุกัญญา   ปวงนิยม

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

รอการแต่งตั้ง

นายวิชัย ปิ่นประชานันท์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ


 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

นพ.ชุมพล  เดชะอำไพ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

นพ.สุทัศน์ ไชยยศ

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

พญ.อรวรรณ  ตะเวทิพงศ์

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.จีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ


นายสวาท  ฉิมพาลี

นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายสุขประเสริฐ ทับสี