นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

dr.sutat.jpg

plap.jpg

sukanya.jpg

thaweesak.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นางสุกัญญา ปวงนิยม

นายทวีศักดิ์ วัดอุดม

นายสำราญ เจริญผล

นายโกศล กลิ่นมาลี

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี

   

รก.นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ ด้านบริการทาง
วิชาการ

       

 

นายโกศล กลิ่นมาลี

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางสิริญา ฉิมพาลี

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

รอการแต่งตั้ง

นายวิชัย ปิ่นประชานันท์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ


 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

นพ.ชุมพล  เดชะอำไพ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

นพ.สุทัศน์ ไชยยศ

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

พญ.อรวรรณ  ตะเวทิพงศ

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี


นายสวาท  ฉิมพาลี

นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายสุขประเสริฐ ทับสี