นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

dr.sutat.jpg

plap.jpg

thaweesak.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นายทวีศักดิ์ วัดอุดม

นายสำราญ เจริญผล

นายโกศล กลิ่นมาลี

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

นายแพทยเชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี

   

นักวิขาการสาธารณสุขเชี่ยวขาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

     

 

 

 

 

 

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

 

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

 
 

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านแหลม

 

สาธารณสุข
อำเภอชะอำ

 

 

นายโกศล กลิ่นมาลี

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางสิริญา ฉิมพาลี

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

นายทวีศักดิ์  วัดอุดม

นางไพรัตน์ มณีสะอาด

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

 

นพ.ชุมพล  เดชะอำไพ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญ

นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้

พญ.อนุธิดา ประทุม

 


นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นางสุมาลี  จันทร์สุโข

นายสุขประเสริฐ ทับสี