กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  จังหวัดเพชรบุรี  ประจำปี 2553 
ครั้งที่ 4 /2553   วันที่ 9 เมษายน 2553 ( เวลา 9.00- 12.00 น.)
ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

………………กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม………………
สรุปการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

8.30 – 12.00 น.  

ประชุม กวป. และประชุมวิชาการฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

 

13.00 น.

- ผู้มีเกียรติลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถ สสจ.เพชรบุรี

- โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

13.30 น.

- ผู้อาวุโส และเจ้าหน้าที่พร้อมกันในบริเวณพิธี
-  นพ.สสจ. กล่าวขอพรจากผู้อาวุโส
- ตัวแทนผู้อาวุโสกล่าวให้พร
- ผู้อาวุโส สรงน้ำพระพุทธ และเข้านั่งประจำที่ที่จัดไว้
- นพ.สสจ. สรงน้ำพระพุทธ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และนั่งประจำที่
- เจ้าหน้าที่สรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร สสจ.เพชรบุรี

-รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ
-
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
-
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

16.00 น.

-เสร็จพิธีรดน้ำขอพร/ส่งผู้อาวุโสกลับ  
   
 

 

   
 

 

-

 

 

 

 

 

โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

   

 

      หมายเหตุ : -มีการประกวดการแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทั้งกลุ่มชายและกลุ่มหญิง
             
- ขอเชิญทุกท่านแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน
<<  การประชุมครั้งที่ผ่านมา>>

 ครั้งที่1/51

 ครั้งที่2/51

 ครั้งที่3/51

 ครั้งที่4/51

  ครั้งที่5/51

ครั้งที่6/51

 ครั้งที่7/51

 ครั้งที่8/51

  ครั้งที่9/51

 ครั้งที่10/51

ครั้งที่11/51

 ครั้งที่12/51

 ครั้งที่1/52

  ครั้งที่2/52

ครั้งที่3/52 

ครั้งที่4/52 

 ครั้งที่5/52 

  ครั้งที่6/52 

  ครั้งที่7/52

 ครั้งที่8/52

ครั้งที่9/52

  ครั้งที่10/52

 ครั้งที่11/52 

  ครั้งที่1/53 

 ครั้งที่2/53

 ครั้งที่3/53