ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนธันวาคม 2561

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
26 ธันวาคม 2561
ถึง
28 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชีัแจงและประเมิน PMQA
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับ นศพ.ปี 6
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
26 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับ นศพ.ปี 6 PMQA
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประธาน : รองสุกัญญา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคอมพิวเตอร์
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11 คน
ชื่อ : น.ส.สุมณฑา กนกโชติยานนท์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : มาตรา 41
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
20 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ผู้รับผิดชอบงานบัญชี รพ และ รพสต
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อ่าน อวช.พยาบาล
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มการฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
19 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดี
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อ่าน อวช.พยาบาล
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มการฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือก
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
18 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมความหร้อมประเมิน ITA
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : นิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กลุ่มแอโรบิค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมกีฬาสาธารณสุข (อาหาร)
ประธาน : รองสุกัญญา ปวงนิยม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแผน ปี 62
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
14 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามการดำเนินงานวัณโรค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(จัดโต๊ะตัวยู)
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 102 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีนำส่งข้อมูลนอกระบบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
13 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2562
ประธาน : รองสุกัญญา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 ธันวาคม 2561
ถึง
13 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
ประธาน : ผอ.รพ.เขาย้อย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 119 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : กีฬาสาธารณสุข ปี 61
ประธาน : รองสุกัญญา ปวงนิยม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 16 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
12 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมทำแผนServiceplan สาขาทันตฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
11 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกวุหรี่ทั่วไทย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวของเขต และมาเยี่ยมPCC
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด VDO Conference
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
7 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติวเข้มอสม.ดีเด่น
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDCโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
6 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติวเข้ม อสม ดีเด่น
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมโครงการจัดทำ Smart Card อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
4 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : vdo conference : เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
4 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
จำนวนผู้เข้าประชุม : 19 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
4 ธันวาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชี้แจงแผนสุขภาพจิต (จัดแบบโต๊ะนักเรียน)
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 ธันวาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 4 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 5 คน