ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนเมษายน 2562

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามผลงานผู้สูงอายุ ไตรมาส 2
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 135 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 เมษายน 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : MOPH CIO Conference ครั้งที่ 5/2562
ประธาน : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 เมษายน 2562
ถึง
25 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คัดเลือก ผอ.รพ.สต.
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : ฐิติมา ธิวงศ์สาย
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 เมษายน 2562
ถึง
19 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมวิจัย
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามงานPPA
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมทีมวิจัย
ประธาน : รองทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : Tele-Conference อบรมวิทยากรครู ก ด่วนที่สุด หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์
ประธาน : รองสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : กชกร กลิ่นมาลี
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประธาน : รองนายแพทย์ สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามการใช้งบประมาณในโครงการ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 เมษายน 2562
ถึง
5 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คณะทำงานยุทธศาสตร์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
4 เมษายน 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO Conference ซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ประธาน : รองโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย และโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ปธพ.7 TM PCK
ประธาน : รองสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : กชกร กลิ่นมาลี
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 เมษายน 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO Con แพทย์ประจำบ้าน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานชมรมผู้สูงอายุเกษียณสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 เมษายน 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 เมษายน 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 85 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 1 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 2 คน