ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนตุลาคม 2561

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
30 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมหัวหน้างานประกัน
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์แม่และเด็ก (ส่งเสริมฯ)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
29 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมตัวชี้วัดและจัดทำแผนงานแพทย์แผนไทย
ประธาน : นายสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายภาค
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ผู้ดูแลระบบจองห้องประชุม
หน่วยงาน : Administrator
โทร. 9999999999
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
25 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (Co-Team ENV-OCC) ระดับจังหวัด
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : Conference ติดตามความก้าวหน้า โครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี
ประธาน : นายแพทย์ประพนธ์ ศรีตั้งเกียรติกุล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 16 คน
ชื่อ : ผู้ดูแลระบบจองห้องประชุม
หน่วยงาน : Administrator
โทร. 9999999999
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
24 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : โครงการหมอชวนวิ่ง
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามข้อมูล HDC
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : น.ส.สุมณฑา กนกโชติยานนท์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
18 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดทำแผน RDU
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดทำแผนผู้สูงอายุ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : โครงการหมอชวนวิ่ง
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
17 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมสื่อสารนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2562
ประธาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดทำแผน รพ.สต.ติดดาว และแผนงานควบคุมโรค
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 190 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ทำสัญญาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ปี๖๑
ประธาน : นพ.สุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : นศพ.ปี๔ศึกษาดูงาน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประเมินผล อวช.พยาบาล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 7 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
9 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ปัองกันอัมพาต"
ประธาน : นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
8 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาวินัยข้าราชการ(นิติกร)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
5 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ออกกำลังกาย
ประธาน : ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
5 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
4 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม ม.41
ประธาน : รองฯสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
4 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านเอดส์ปี2562
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
4 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมจัดกิจกรรมโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ปัองกันอัมพาต"
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 ตุลาคม 2561
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : จัดทำแผน ปี 62
ประธาน : รอง นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
1 ตุลาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : แนวทางการคัดกรองมะเร็งลำไส้ ปี 2562
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 2 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 758 คน