ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
28 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
1 มีนาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมรับตรวจราชการ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมรับตรวจราชการ
ประธาน : ทีมตรวจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
27 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นำเสนอข้อมูลตรวจราชการ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
27 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียม/ซ้อมรับตรวจราชการ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียม/ซ้อมรับตรวจราชการ
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 กุมภาพันธ์ 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO conference การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : MOPH CIO Conference ครั้งที่ 5/2562
ประธาน : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
21 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 160 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมการลงรหัส ICD 10
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD clinic Plus
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบัญชีในการนำส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองทวีศักดิ์ วัดอุดม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.สุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม EIA
ประธาน : รองโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิด
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : นิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อุบัติเหตุทางถนน จมน้ำ ยาสูบ&แอลกอฮอล์
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน NCD
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 กุมภาพันธ์ 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กบห. ครั้งที่ 2/2562
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 กุมภาพันธ์ 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : มาตรา 41
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
5 กุมภาพันธ์ 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชี้แจงการดำเนินงานขับเคล่ือนธรรมนูญพระสงฆ์
ประธาน : รองสุกัญญา ปวงนิยม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
5 กุมภาพันธ์ 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมวิทยากรร.ร.พ่อในชุมชน
ประธาน : รองสุกัญญา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 1 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 2 คน