ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนสิงหาคม 2561

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
30 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พอ.สว.
ประธาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 90 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
27 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม พอ.สว.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกริก
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
24 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชมรม อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 7/2561
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : น.ส.สุมณฑา กนกโชติยานนท์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามประเมินกองทุนสุขภาพตำบล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
21 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามประเมินกองทุนสุขภาพตำบล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค
ประธาน : รองทวีศักดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
20 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯวัยรุ่น
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะดูงาน TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดตรัง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม ม.41
ประธาน : รองฯสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
17 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งัยรุ่นฯ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การแพทย์พื้นบ้านกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก
ประธาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
16 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Conference case พอ.สว.
ประธาน : กลุ่งงานคุ้มครองฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
15 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งัยรุ่นฯ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการปฐมภูมิเขต
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กบห.
ประธาน : กลุ่งงานยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
14 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯวัยรุ่น
ประธาน : รองนพ.สจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
14 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การประชุมสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
10 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การนำเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : แพรวา ศิริเรือง
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รายชื่อผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : น.ส.สุมณฑา กนกโชติยานนท์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
9 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดทำ กพ 7 พยบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามประเมินกองทุนสุขภาพตำบล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
7 สิงหาคม 2561
ถึง
8 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ
ประธาน : ผู้ตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 สิงหาคม 2561
ถึง
8 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ
ประธาน : ผู้ตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 250 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ
ประธาน : ผู้ตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 5 (ศูนย์ TO BE 1)
ชั้น 1 อาคาร 2
7 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : รับการตรวจราชการ
ประธาน : คณะตรวจราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : EOC
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 สิงหาคม 2561
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมนำเสนอรับการตรวจราชการ รอบ 2-61
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
3 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ทำการล้างซักฟอกพรหมในห้องประชุม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 สิงหาคม 2561
ถึง
3 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ถอดบทเรียนควบคุมโรคติดต่อ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมนำเสนอรับการตรวจราชการ รอบ 2-61
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศคณะแพทยศาสตร์ ธรรมาศาสตร์
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 2 (เสนาดิศัย)
ชั้น 2 อาคาร 1
1 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การประชุมชี้แจงยาเสพติด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 สิงหาคม 2561
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมนำเสนอรับการตรวจราชการ รอบ 2-61
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 10 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 521 คน