ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนสิงหาคม 2562

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามการดำเนินงานวัณโรค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามการดำเนินงานวัณโรค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
29 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม. ในการคัดกรองผู้สูงอายุ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 180 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประธาน : รอง นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
28 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : มาตรา41
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : งบลงทุน
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมครูออกกำลังกายแบบโชป้าและคีตะมวยไทย
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุช
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดสรร แต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ตามราชกิจจานุเบกษา
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : กชกร กลิ่นมาลี
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3102
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเฝ้าระวังการบริหารงานที่โปร่งใส
ประธาน : นางสุกัญญา ปวงนิยิม
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : นิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : คุ้มครอง
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ฟังผลตรวจสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม.ในการคัดกรองผู้สูงอายุ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 180 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณกรรมการ พิจารณคอมพิวเตอร์
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : น.ส.สุมณฑา กนกโชติยานนท์
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดประชุมแนวทางและการดำเนินงานการกำจัดโรคมาลาเรียโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 16 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจรับงานการ สสจ งวดที่ 1
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 16 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
16 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเงินนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ฝากคลังในระบบ GFMIS
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : แพรวา ศิริเรือง
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 สิงหาคม 2562
ถึง
14 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : Conferance EOC ภัยแล้ง
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ขอเชิญประชุมทางไกล (VDO Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง ครั้งที่ 2/2562
ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 สิงหาคม 2562
ถึง
9 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวด อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประธาน : นายโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8 คน
ชื่อ : นิติการ
หน่วยงาน : นิติการ
โทร. 136
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม ชมรม อสม.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประธาน : รองโกศล กลิ่นมาลี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 4 คน
ชื่อ : ทิพน์อักษร
หน่วยงาน : พัสดุ
โทร. 129
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 126
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
5 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : สรุปผลโครงการ BRFSS
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
5 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ประธาน : ผวจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 600
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2
ประธาน : รองสุกัญญา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : AAR ตรวจราชการ
ประธาน : รองสุกัญญา รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชี้แจงโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 160 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 108
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 สิงหาคม 2562
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDC สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 3 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 สิงหาคม 2562
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 85 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 109
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 5 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 7 คน