แนวทางการพัฒนาระบบ OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2557

Flow การตรวจสอบข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2556

ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual ปี 2557

error code
โครงสร้างฐานข้อมูล 21 แฟ้ม เวอร์ชัน 5.0 (สำหรับปี 2557)
UPDATE ข้อมูล ที่เกี่ยวกับ 21, 43 แฟ้ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต