เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วัตถุประสงค์

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข”

PUBLIC HEALTH  MINISTRY’S LADIES ASSOSIATION (มสส.)

วัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ

1. เป็นศูนย์รวมทางความคิดในการสร้างสรรค์สังคม ทางด้านสุขภาพอนามัย และกำหนดกิจกรรมเพื่อดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาสุขภาพอนามัยและส่งเสริมการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมเศรษฐกิจแก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม
3. ให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิกและ/หรือครอบครัวเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาต่าง ๆ 
4. เสริมสร้างความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก
5. สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมตามความสามารถและโอกาส อันควรหรือกิจกรรมอื่น ๆ

^