เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติความเป็นมา

สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

PUBLIC HEALTH  MINISTRY’S LADIES ASSOSIATION (มสส.)

ความเป็นมา  
                        กลุ่มแม่บ้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันในอันที่จัดเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสามัคคี
ระหว่างแม่บ้านสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับทั้งจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวม

^