ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลรายการยาจัดซื้อร่วม ปี 2562

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการให้มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยประกาศรายการยาและเปิดให้บริษัทเสนอราคายาซื้อร่วม ให้ยื่นหนังสือเสนอราคาพร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา ตามรายละเอียดในหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ. ๐๐๓๒.๐๐๗/ว๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาราคาและคัดเลือกผู้จำหน่ายยาที่โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๓๐๓ รายการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายการยา ราคา และบริษัท ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ>>>