โครงการใต้ร่มพระบารมี

๑. โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คีตมวยไทย
แผนการดำเนินกิจกรรมจังหวัด
สไลด์การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมการซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดกิจรรมโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย

๒. โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แผนการดำเนินงานคืนภูมิปัญหา

๓. โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แผนกิจกรรมโครงการเครื่องวัดความดันโลหิต