บทความวิจัย

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ กรณีศึกษาเปรียบเทียบ (สุภาพ เลิศนิรันดร์)

ดาวน์โหลด 1226 ครั้ง

สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของ เครือข่ายชุมชนร่วมกับครอบครัวเสมือน (อุไรรัชต์ บุญแท้)

ดาวน์โหลด 1352 ครั้ง

การประเมินผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดเพชรบุรี (เศกสันต์ ชานมณีรัตน์)

ดาวน์โหลด 819 ครั้ง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการรักษา พยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ทีนุชา ทันวงศ์)

ดาวน์โหลด 571 ครั้ง