ประกวด To be number one idol จังหวัดเพชรบุรี ปี 62

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุกัญญา ปวงนิยม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด To be number one idol จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดเพชรบุรี ผลการประกวดเป็นดังนี้
ประเภท ชาย นายธวัชชัย โตพงษ์ ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี นายขจรพงศ์ เสน่ห์ติบัง ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา นายมนต์รัก ชะเอมน้อย ร.ร.หนองจอกวิทยา นายอิทธิศักดิ์ เลิศอาวาส ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประเภท หญิง นางสาวปภาวี จันทรวรรณ์ ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นางสาว จุฑามาศ ช่อดอกไม้ ร.ร.บ้านลาดวิทยา นางสาวธิดารัตน์ พัฒนธนาสิทธิ์ ชุมชนตำบลบ้านลาด นางสาววรรณพร มั่งมี ร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) :ซึ่งทั้ง 8 คนจะเป็นตัวแทน จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับต่อไป

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →