++ขอเชิญประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี++