กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Facilitator) พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระยะที่ 1

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น  นพ.เพชรฤกษ ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Facilitator) …

ประชุมกวป.ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี