มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)

– See more at: https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/


 ประชุมกวป.ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี